Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина основано је за обављање комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса. Од укупно 12, ово предузеће тренутно врши осам комуналних делатности, а то су:

Управљање комуналним отпадом;
Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
Одржавање јавних зелених површина;
Делатност управљања гробљима и сахрањивање;
Управљање јавним паркиралиштима;
Управљање пијацама;
Одржавање улица и путева;

Одржавање јавне расвете;

 

Основне активности КЈП „Златибор“ Чајетина у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина. У том смислу, укупно пословање и развој предузеће је у највећој мери подређено унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

– повећања степена доступности комуналних услуга
– веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
– бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама
– реализација програма и планова пословања
– брига о заштити животне средине
– заштита здравља запослених на раду
– побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и рационализација пословања.