Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина је основано 1982. године одлуком Скупштине општине Чајетина,а које је уписано у регистар Окружног привредног суда, дана 22.12.1982. године, под бројем Фи.379/82 у регистарском улошку суда 1-499-00, а регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 68924/2005 од 24.06.2005. године и регистровано је са уписаним новчаним капиталом у вредности од 66.345.562,62 РСД, по Решењу АПР-а број БД. 75991/2013 од 12.07.2013. године.
Предузеће је разврстано у мало правно лице.
Предузеће послује у правној форми јавног предузећа. Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава. Општина је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
Основне активности КЈП „Златибор“ Чајетина у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина.
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузеће ће у највећој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатносати,у правцу:
– повећања степена доступности комуналних услуга,
– веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга,
– бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама,
-реализација програма и планова пословања,
-брига о заштити животне средине,
-заштита здравља запослених на раду,
-побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и рационализација пословања.