У оквиру одржавања чистоће на површинама јавне намене обављају се следећи послови: ручно чишћење и метлање, машинско чишћење, прање улица и других јавних површина, одвоз отпада са површина јавне намене на претоварно место, одржавање корпи за отпатке, одржавање и поправка парковског мобилијара и остале услуге.
Надзорник одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у насељеним местима Златибор и Чајетина је Предраг Костић.

Телефон: 062 289 113

Мејл адреса: predragkostic67@gmail.com

Галерија:

У оквиру послова који се тичу одржавања јавних зелених површина је и садња цвећа за коју је задужен техничар хортикултуре Јелена Лучић. 

Телефон: 064 890 39 89

Мејл адреса: ega77@ptt.rs

Галерија: