ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа су Надзорни одбор и директор.

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, а решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-140/2014-01

од 18. децембра 2014. године, за директора КЈП “Златибор“ Чајетина именован је Срђан Пантовић.

Промена законског заступника је решењем БД 109803/2014 од 30.12.2014. године регистрована у АПР.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног предузећа.

Надзорни одбор је именован решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-65/2017-01 од 03.07.2017. године, а конституисан дана 31.07.2017. године у саставу:

председник Надзорног одбора Ђукан Барјактаревић, (представник оснивача),

и чланови Надзорног одбора: 

Јован Павловић (представник оснивача),

Ивана Димитријевић (представник запослених) .

РАДНЕ-БИОГРАФИЈЕ – ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА