Управљање комуналним отпадом обухвата:

  • Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада са територије МЗ у општини Чајетина. То подразумева пражњење контејнера за комунални отпад у складу са планираном динамиком. Комунални отпад  на територији сеоских Месних заједница сакупља се у контејнере запремине 1,1 m³ и 5 m³.
  • Услуге сакупљања кабастог отпада са површина јавне намене врше се периодично у складу са налогом Наручиоца посла. Ове услуге подразумевају утовар и одвоз кабастог отпада стационираног поред контејнера за комунални отпад на део депоније „Брегови“ одређен за ову намену. 

Радно време депоније „Брегови“ је:

– у периоду од 1. априла до 30. септембра је од 7 до 20 часова, 

– у периоду од 1. октобра до 30. марта је од 8 до 16 часова 

На депонију је дозвољено одлагати: кабасти отпад, баштански отпад, отпад од рушења, грађевински отпад без примеса пластике, картона, најлона, гума, стакла, стиропора, амбалаже од фарби и лекова.

На депонију је строго забрањено одлагати: отпадна уља, отпад животињског порекла, електронски и електрични отпад, медицински отпад и све врсте амбалажног отпада.

Контакт телефони: КЈП „Златибор“ Чајетина: 031/38-32-035

                                            Бориша Шундерић:   062/289-363

Комунална инспекција:  Данка Спасенић          062/886-11-30

                                            Јулија Антонијевић   069/855-00-47

Р Е Ц И К Л А Ж Н О  Д В О Р И Ш Т Е

Пословођа управљања комуналним отпадом

Душан Станић 

контакт: 062/289-031

мејл адреса: dukastanic@gmail.com