Програм пословања за 2018.годину

Програм пословања-табеле за 2018.годину

Сагласност Скупштине Општине Чајетина на план рада за 2018.годину

Ценовник основних комуналних услуга

Решење о давању сагласности на измене ценовника основних комуналних услуга КЈП Златибор Чајетина

Правилник о јавним набавкама

Локални план управљања отпадом на територији општине Чајетина

Одлука о комуналном уређењу

Извештај независног ревизора

Извештај о пословању за 2016.годину

Програм пословања за 2017.годину

Програм пословања за 2017. годину-табеле

Закон о комуналним делатностима

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о јавним предузећима

Закон о заштити животне средине

Закон о управљању отпадом

Оснивачки акт КЈП“Златибор“

Одлука о облику и начину плаћања комуналних услуга на територији општине Чајетина

Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Правилник о безбедности ИК система