• 25 маја, 2021
ПРОЛЕЋНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ПРОЛЕЋНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

С обзиром на период године, међу стандардне активности Комуналног јавног предузећа „Златибор“ Чајетина убраја се пре свега одржавање постојећих и формирање нових јавних зелених површина. Отворена је сезона кошења, уређују се простори за рекреацију, а кренула је и сезонска садња цвећа. За ову сврху укупно је опредељено око милион динара, а осим сезонског цвећа, у садни материјал уврштене су зимзелене биљке, стабла дрвећа и воћа. Урађен је систем за наводњавање, који се налази на осам јавних површина на Златибору.

Током вегетационог периода врши се редовно кошење и одржавање око 320.000 метара квадратних јавних зелених површина, које се спроводи неколико пута годишње, према потребама на терену. Упоредо се кренуло и са летњим одржавањем путева машинским и ручним раскресивањем жбуња и високог растиња поред саобраћајница,  како би путни правци били шири и безбеднији за саобраћај. У току је и обележавање коловоза хоризонталном сигнализацијом, а у склопу летњег одржавања је и постављање вертикалне сигнализације, у складу са Законом о безбедности саобраћаја, а сходно потребама.

Запослени су ангажовани и на припремним радовима за постављање дигиталних паноа за мерење брзине кретања возила, које је обезбедио Савет за безбедност саобраћаја општине Чајетина, са циљем повећања безбедности саобраћаја у близини школа, дечјих игралишта и најфеквентнијих саобраћајница.

Грађевинска служба такође је активна, пре свега на изградњи нових и поправци постојећих путних праваца у селима, али и на другим пословима који захтевају ангажовање грађевинске оперативе. Ради се на више локација истовремено, а осим људства, упослене су четири комбиноване грађевинске машине, шест камиона, багер и ваљак, а учинак на терену појачан је стављањем у функцију нове радне машине – грејдера. Осим тога, у оквиру реализације Плана јавних набавки, КЈП-у „Златибор“ Чајетина недавно је испоручен нови камион кипер, МАN 6×6, а возни парк богатији је и за нову комбиновану грађевинску машину – крамер марке Komatsu, која ће утицати на побољшање квалитета рада. Завршен је поступак набавке, и очекује се испорука још једног камиона MAN 4×4. У протеклом периоду радило се на неколико путних праваца у Семегњеву, Трипкови, Шљивовици и Бранешцима, а у наредном периоду радиће се у Јабланици.

Наставља се изградња новог пословног објекта КЈП „Златибор“. Урађени су темељи за  пословну зграду, као и трафостанице за напајање струјом будућих објеката. Подсећања ради, у склопу новог пословног објекта планирана је управна зграда спратности приземље и један спрат, у продужетку браварске и механичарске радионице са котларницом и магацином резервних делова и алата, гараже за потребе зимске службе као и за помоћна и специјална возила, перионице, и складишта путарске соли и ризле. У оквиру самог комплекса предвиђене су зелене површине са групацијама ниског и високог зеленила, растиња и затрављених површина. Oпштини Чајетина од стране Министарства за заштиту животне средине одобрен је пројекат „Пошумљавање претоварне станице Златибор“. Пројектом је предвиђено да се пошуми девастирани простор око претоварне станице на Златибору, садњом Панчићеве оморике, бора и брезе с обзиром на врсту подлоге, тако да ће се очувати предеоне карактеристике поменутог простора. 

Према устаљеном Плану и програму рада послују и остале службе КЈП „Златибор“ .