Служба одржавања јавне расвете обухвата следеће послове:

– одржава  јавну расвету на територији општине Чајетина;

– врши замену неисправних сијалица или предспојних уређаја на територији општине Чајетина;

врши монтажу разних светиљки на локацијама на територији Општине Чајетина;

– одржава електроинсталације  предузећа у исправном стању;

– обавља послове текућег одржавања управне зграде и радионице из делокруга електричних послова;

Поменути послови поверени су електричару Драгану Жунићу 

Телефон:064/8219799