КЈП Златибор

Пројекат EISP2

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЕИСП2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада у оквиру у 4 региона управљања отпадом у Србији (Панчево, Срем – Мачва, Дубоко и Пирот). Пројекат се финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије (ИПА 2017).

Предложени модел примарне сепарације отпада односи се на заједничко сакупљање рециклабилних фракција одвојено од преосталог тока комуналног отпада. У овом, тзв. „систему одвојеног сакупљања у 2 канте“, у првој канти/контејнеру сакупљаће се заједно сав „суви“, тј. рециклабилни отпад који обухвата различите врсте материјала погодне за рециклирање као што су пластика, папир и картон, метал, гума, итд., док ће се у другој, такозваној „влажној“ канти/контејнеру, сакупљати сав преостали комунални отпад, који се у највећој мери састоји од биоразградивих категорија отпада (остаци хране и кухињски отпад), као и других фракција, као што су текстил, кожа, земља, итд.

У смислу постављања канти и контејнера за примарну сепарацију отпада, приступ „од врата до врата“ уз коришћење канти од 120 л и 240 л је планиран за домаћинства индивидуалног типа, док је модел „локације за доношење“ и употреба контејнера од 1.1 м3 планиран за урбане градске зоне, односно за домаћинства у оквиру колективног становања (блокови стамбених зграда) и комерцијалног сектора. Увођење концепта примарне сепарације отпада, захтева и значајне инвестиције у опрему за транспорт отпада, односно набавку додатних возила за његово сакупљање и транспорт. Приоритет у увођењу примарне сепарацију отпада треба да имају насеља у оквиру општине у којима већ постоји успостављен и добро организован систем сакупљања комуналног отпада.

У складу са наведеним, за општину Чајетина кроз пројекат се планира набавка следеће опреме:

  • 5.936 пластичних (ХДПЕ) канти од 240 л са точкићима (плаве боје) за сакупљање рециклабилног тока отпада
  • 40 пластичних (ХДПЕ) контејнера од 1.1 м3 са точкићима (жуте боје) за сакупљање стакла
  • 1 двоосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 16м3 са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120л/240л и контејнера од 1,1 м3, у складу са Стандардима ЕН840-1 и ЕН 840-3.

Наведена опрема треба да омогући локалном КЈП “Златибор“ из Чајетине да прошири одвојено сакупљање рециклабилног тока отпада пре свега у индивидуалним домаћинствима у насељима Чајетина и Златибор (као централним насељима у општини) и транспортује га до постројења са издвајање секундарних сировина у оквиру регионалног центра за управљање отпадом Дубоко. Набавка наведене опреме биће финансирана кроз програм ИПА 2017 уз национално учешће од 15%, при чему је укупна инвестиција процењена на 266.455,20 €. Општина Чајетина треба да учествује у суфинансирању са уделом од 15% у односу на средства обезбеђена кроз ИПА 2017, односно са додатних 33.973,04 €.

 
sastanak-u-Opstini
1648038235362
1648038235385
1648038235324
Недавне објаве
Запратите нас