КЈП Златибор

РЕЗИМЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

Испраћајући још једну пословну годину и сумирајући резултате исте, директор Комуналног јавног предузећа „Златибор“ Чајетина Срђан Пантовић истиче да ово предузеће дужи низ година послује веома успешно. Широк спектар послова који се спроводе у оквиру осам комуналних делатности, прати повећан обим посла, што за резултат има повећање укупног прихода, који у 2023. години износи 790 милиона динара. На остварење позитивног финансијског резултата повољно је утицало и пресељење у нове пословне објекте, што је објединило све службе и олакшало организацију послова.

„Све делатности су подједнако значајне за функционисање целе локалне заједнице, али одржавање путева и улица, као и управљање комуналним отпадом су међу најприоритетнијим. Реализација Пројекта одвајања кућног отпада на месту настанка, који је успостављен у насељеним местима Чајетина и Златибор, током протекле године обухватио је низ активности. За потребе одвојеног сакупљања отпада у домаћинствима, стамбеним заједницама, привредним субјектима и целокупном туристичком сектору, из сопствених средстава набављено је 600 контејнера запремине 1100 литара, и 400 канти запремине 120 литара, док је за потребе сакупљања грађевинског отпада са градилишта набављен нови ауто-подизач марке Волво“, каже Пантовић. Додаје да су званичне институције које прате напредак пројекта Одвајамо, Општину Чајетина  прогласиле за пример добре праксе у управљању отпадом у Србији. Притом наводи да увођење било каквих новина, па и ове, бива пропраћено извесним проблемима. Према досадашњим резултатима, примарна селекција отпада се доста боље одвија у насељеном месту Чајетина. То је и било очекивано, с обзиром да је Златибор  туристичко место у ком, због великог броја туриста, увођење новог система управљања отпадом функционише отежано.

Предузеће одржава све локалне путеве и улице на подрујчу општине Чајетина, као и макадамске путеве у сеоским месним заједницама. Грађевинска оператива је током сезоне извршила изградњу нових и поправку постојећих 80 километара макадамских путева у свим сеоским месним заједницама на територији општине Чајетина, што је до сада рекордно достигнуће ове службе.

У ред значајнијих послова који Предузећу и локалној самоуправи доносе бројне бенефите, спада и  асфалтирање, како нових путних праваца, приступних путева, паркинга и платоа, тако и поправка асфалтних путева.

„Ове године смо активније кренули са асфалтирањем, а планови за убудуће су веома амбициозни. У циљу заокруживања целокупног технолошког поступка, планирамо набавку сопствене асфалтне базе и отварање каменолома, како бисмо самостално функционисали“, изјавио је Пантовић. Напомиње да су сви локални путеви на територији општине Чајетина обухваћени зимским одржавањем путева, као и да се сваке године у План одржавања додају нови путни правци. У зимском периоду одржава се око 300 километара локалне путне мреже, уз ангажовање 30 возила – камиона и друге механизације, и око 40 запослених. Активна је и служба летњег одржавања путева, задужена за послове постављања хоризонталне сигнализације, уз додатно формирање нових обележја, као и постављање вертикалне сигнализације на новоформираним путним правцима, посебно новоизграђеним кружним токовима.

Повећање обима посла иницира набавку нове опреме и механизације у коју је у наредној години планирано да се уложи око 260 милиона динара. У то се сврстава набавка механизације за асфалтирање, нових аутосмећара и друге опреме.

Пре непуне две године Предузећу су поверени послови обезбеђивања јавне расвете, на шта се радећи пуним капацитетом успешно одговорило. 

„Ова служба је релативно скоро заживела, а дала је добре резултате. Током 2023. године подигнуто је око 150 стубова, којима је осветљено преко четири километра путева, паркинга и других јавних површина. Упоредо се радило на редовном одржавању постојеће расвете, првенствено на замени сијалица, отклањању кварова на подземним водовима као и ваздушним водовима расвете у сеоским месним заједницама. На целокупној новоизграђеној расвети постављене су лед светиљке са минималном потрошњом електричне енергије а великим ефектом осветљености, што доприноси већој безбедности пешака и учесника у саобраћају.“

Задовољан функционисањем Службе одржавања јавних зелених површина директор КЈП „Златибор“ каже да ова служба сваке године повећава обим својих активности, подижући ниво квалитета рада. Сваке године формирају се нове јавне површина под цветњацима и травњацима, а значајне су и површине које су пошумљене садницама бора, али и листопадним садницама.  Ове године захваљујући донацији Министарства за заштиту животне средине, пошумљена је локација на којој се гради Рециклажно двориште на Златибору, са циљем подизања шумског заштитног појаса око рециклажног дворишта, али и визуелног оплемењивања поменутог предела.

Приходи Предузећа се из године у годину увећавају, што даје могућност за наставак улагања у додатна средства и опрему. Поређења ради, приход остварен у 2023. години, који је рекордан и износи 790 милиона динардни, у поређењу са приходом од пре десет година је десетоструко увећан. Тренд раста ће се наставити, па Пантовић истиче да Предузеће у наредној години планира приходе веће од милијарду динара, што довољно говори о обиму и важности послова који се изводе током године. 

Говорећи о плановима за 2024. годину, директор КЈП „Златибор“ Срђан Пантовић акценат ставља на наставак изградње рециклажног дворишта и централне компостане, чија изградња ће заокружити целокупан систем управљања отпад

multifunkcionalno vozilo unimog
odvojeno sakupljanje suvog otpada
zimska sluzba
asfaltiranje
Недавне објаве
Запратите нас