ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органе предузећа чине Надзорни одбор и директор.

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, а решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-140/2014-01, од 18. децембра 2014. године, за директора КЈП “Златибор“ Чајетина именован је Срђан Пантовић.

 

 

 

 

 

 

 

Промена законског заступника је решењем БД 109803/2014 од 30.12.2014. године регистрована у АПР.

Надзорни одбор је именован решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-65/2017-01 од 03.07.2017. године, а конституисан дана 31.07.2017. године у саставу:

  • Ђукан Барјактаревић – председник Надзорног одбора (представник оснивача)
  • Јован Павловић (члан – представник оснивача)
  • Ивана Димитријевић (члан – представник запослених) 

Надзорни одбор чине председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног предузећа.

РАДНЕ-БИОГРАФИЈЕ – ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА