КЈП Златибор

МБ: 07290080   Рег. Бр.: 6196000269     Шиф. дел.: 3811             ПИБ: СР101072025               ЈБКЈС: 81376

Служба комуналних послова

Службe

Служба комуналних послова

Служба комуналних послова обавља следеће групе послова:

 

Управљање комуналним отпадом

Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина

Управљање јавним паркиралиштима и пијацом.

Вера Благојевић

Руководилац службе за комуналне послове