КЈП Златибор

Служба финансијско рачуноводствених послова

Служба финансијско рачуноводствених послова:

Служба финансијско рачуноводствених послова обавља следеће групе послова:

-Израђује предлог Програма пословања предузећа, саставља кварталне, полугодишње и годишње извештаје о степену реализације Програма пословања предузећа,

-Врши процес пријема, ликвидације и плаћања рачуна, као и обављање благајничког пословања који обухвата: пријем уплата готовине, исплате готовине, вођење дневника и дневног обрачуна благајне,

-Обавља наплату потраживања, пријема захтева нових корисника, измене и одјаве постојећих корисника, евидентирање и пријем рекламација,

-Врши процес ангажовања ревизора, и праћење књиговодствених послова (пријем, контрола и књижење докумената у законском року),

-Књижење фактура добављача по основу набавке материјала, робе, ситног инвентара, ауто-гума и амбалаже,

-Усаглашавање аналитичке евиденције и главне књиге, обрачун пореза на додату вредност, пореза на добит и пореза на имовину, процес електронског плаћања,

-Чување књиговодствених докумената и пословних књига, обрачун зарада, накнада и примања ангажованих лица по другим основама,

-Спровођење годишњег пописа имовине и обавеза и књиговодствених поступака при изради финансијских извештаја.

Руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова је Александра Бућић

Александра Бућић

Руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова