КЈП Златибор

МБ: 07290080   Рег. Бр.: 6196000269     Шиф. дел.: 3811             ПИБ: СР101072025               ЈБКЈС: 81376

Ценовници

Ценовник основних комуналних услуга – изношење и депоновање отпада

Ценовник паркинг услуга

Ценовник погребних услуга