Географски информациони систем (ГИС) је систем за управљање просторним подацима и њима придруженим особинама. У најстрожем смислу то је рачунарски систем способан за интегрисање, складиштење, уређивање, анализу и приказ географских информација. У ширем смислу ГИС је оруђе „паметне карте“ које оставља могућност корисницима да постављају интерактивне упите (истраживања која ствара корисник), анализирају просторне информације и уређују податке.

Технологија географског информационог система може се користити за научна истраживањауправљање ресурсимаимовинско управљањепланирање развојапросторно планирањекартографију и планирање инфраструктуре. ГИС се често користи и за потребе маркетиншког истраживања, геологији, грађевинарству, али и у свим областима које користе податке везане за карте.

Појам ГИС је често недовољно разјашњен за шири круг слушалаца о истом те ево неколико дефиниција које ће надам се помоћи око бољег дефинисања и разумевања овог појма:
* ГИС је технологија намењена управљању просторно оријентисаним подацима.
* ГИС је рачунарски систем намењен прикупљању , обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању просторно оријентисаних информација. (дефиниција компаније ЕСРИ)
* ГИС (Географски информациони систем) представља скуп графичких и алфанумеричких података тако организован да омогућава потпуно синхрону везу између описаних и графичких података о просторним објектима , тако да се сваком елементу објекта може, сваког момента, приступити како из алфанумеричке тако и графичке базе података.
Ко све користи ГИС?
Могу га користити све институције и предузећа која се на било који начин баве простором односно управљањем и експлоатацијом просторних објеката: Урбанизам, грађевинско земљиште, путна и железничка мрежа, водовод, канализација, електродистрибуција, гасна дистрибуција, телеком, топловод, екологија, зеленило, пољопривреда и шумарство, …
Како ради ГИС?
Подаци о простору смештају се у форми дигиталних карата представљених као низ различитих тематских слојева. Сликовито представљамо као низ класичних планова нацртаним на провидним фолијама при чему свака од њих садржи само одређене врсте информације (нпр. Пут, водоводна мрежа, електро мрежа, гасна мрежа, канализациона мрежа,…) и преклопимо их. Свака информација којој се може придружити кордината има низ података који су смештени у табели.