КЈП Златибор

Служба општих, правних и кадровских послова обавља следеће групе послова:

Службe

Служба општих, правних и кадровских послова

-Прати доношење и примену законских и других прописа који се односе на рад и пословање предузећа, и ради на усклађивању пословања предузећа са законским прописима,

-Ради на изради и усвајању нормативних аката у складу са законом и другим прописима,

-Заступа предузеће у свим споровима пред правосудним и управним органима и телима, уз јасно и прецизно дефинисање активности,

-Спроводи процес самопроцене и праћења система финансијског управљања и контроле са циљем одређивања и кориговања правила у сврху законског и наменског трошења средстава, као и дефинисање бољег система функционисања ФУК у КЈП „Златибор“,

-Врши пријем, отпремање и архивирање докумената, као и процедуре осигурања имовине и запослених,

-Обавља послове на вођењу свих  кадровских евиденција, чувању и заштити личних података,

-Јасно дефинише све активности које се тичу повреде радне обавезе и радне дисциплине, остваривања права запослених по основу радног односа, заснивања и престанка радног односа,

-Спроводи послове противпожарне заштите и заштите на раду,

-Врши све послове у вези јавних набавки који обухватају: процедуру израде, ажурирања и праћења плана јавних набавки.

Руководилац Сектора за опште, правне и кадровске послове је Кристина Милутиновић

Кристина Милутиновић

Руководилац Сектора за опште, правне и кадровске послове

Извршни поступак: Ивана Димитријевић