КЈП Златибор

О Нама

О Нама

Историјат КЈП "Златибор"

Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина је основано 1982. године одлуком Скупштине општине Чајетина,а које је уписано у регистар Окружног привредног суда, дана 22.12.1982. године, под бројем Фи.379/82 у регистарском улошку суда 1-499-00, а регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 68924/2005 од 24.06.2005. године.

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Комунално јавно предузеће „Златибор“
Адреса: Беле воде 87, 31315 Златибор
Телефон: +381 31 3832 035
Факс: +381 3832 036
E- mail: office@kjpzlatibor.rs
Web: www.kjpzlatibor.rs

ПИБ: СР101072025

МБ: 07290080

Рег.бр.6196000269

Шиф.дел. 3811

Текући рачуни: 205-6871-39; 160-3789-58

                             355-1066752-96; 105-36061-98

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основне активности КЈП „Златибор“ Чајетина у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина.
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузеће ће у највећој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатносати,у правцу:
– повећања степена доступности комуналних услуга,
– веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга,
– бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама,
-реализација програма и планова пословања,
-брига о заштити животне средине,
-заштита здравља запослених на раду,
-побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и рационализација пословања.

Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина од фебруара 2015. године послује у новим просторијама у Чајетини. Примарно се бави сакупљањем отпада који није опасан са целокупне територије општине Чајетина, и његовим одвожењем на Регионални центар за управљање отпадом Дубоко,  чији је један од оснивача и Општина Чајетина.

Поред ове делатности предузеће се бави одржавањем чистоће на површинама јавне намене, одржавањем и уређењем јавних зелених површина, одржавањем локалних путева и улица, грађевинским радовима и одржавањем јавне расвете. Такође, предузеће управља јавним паркиралиштима и пијацом на Златибору и градским гробљем у Чајетини.

Управљање комуналним отпадом обухвата:

  • Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада са територије МЗ у општини Чајетина. То подразумева пражњење контејнера за комунални отпад у складу са планираном динамиком. Комунални отпад  на територији сеоских месних заједница сакупља се у контејнере запремине 1,1 m³ и 5 m³.
  • Услуге сакупљања кабастог отпада са површина јавне намене врше се периодично у складу са налогом наручиоца посла. Ове услуге подразумевају утовар и одвоз кабастог отпада стационираног поред контејнера за комунални отпад на део депоније „Брегови“ одређен за ову намену. 

Радно време депоније „Брегови“:

– у периоду од 1. априла до 30. септембра – од 7 до 20 часова

– у периоду од 1. октобра до 30. марта –  од 8 до 16 часова

На депонију је дозвољено одлагати: кабасти отпад, баштански отпад, отпад од рушења, грађевински отпад без примеса пластике, картона, најлона, гума, стакла, стиропора, амбалаже од фарби и лекова.

На депонију је строго забрањено одлагати: отпадна уља, отпад животињског порекла, електронски и електрични отпад, медицински отпад и све врсте амбалажног отпада.

Контакт телефони: КЈП „Златибор“ Чајетина: 031/38-32-035

                                            Бориша Шундерић:   062/289-363

Комунална инспекција:  Данка Спасенић          062/886-11-30

                                            Јулија Антонијевић   069/855-00-47

Пословођа управљања комуналним отпадом:

Наташа Божовић

Тел: 064 8725750

Надзорник управљања комуналним отпадом:

Тел: 064 8219798

 

Руководство

Органи Предузећа

Органе предузећа чине Надзорни одбор и директор.

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, а решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-140/2014-01, од 18. децембра 2014. године, за директора КЈП “Златибор“ Чајетина именован је Срђан Пантовић.

Промена законског заступника је решењем БД 109803/2014 од 30.12.2014. године регистрована у АПР.

Надзорни одбор је именован решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-65/2017-01 од 03.07.2017. године, а конституисан дана 31.07.2017. године у саставу:

  • Ђукан Барјактаревић – председник Надзорног одбора (представник оснивача)
  • Јован Павловић (члан – представник оснивача)
  • Ивана Димитријевић (члан – представник запослених) 

Надзорни одбор чине председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног предузећа.

Срђан Пантовић

Директор предузећа

Организациона шема

Организациона шема „КЈП Златибор“

Табела запослених

Стручна спрема

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време у својству приправника

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Висока

23

22

0

1

Виша

11

11

0

0

Средња

80

80

0

10

Нижа

78

78

0

2

Укупно

192

191

0

13

Делатност

Делатност КЈП "Златибор"

Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина основано је за обављање комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса. Од укупно 12, ово предузеће тренутно врши осам комуналних делатности, а то су:

Управљање комуналним отпадом;
Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
Одржавање јавних зелених површина;
Делатност управљања гробљима и сахрањивање;
Управљање јавним паркиралиштима;
Управљање пијацама;
Одржавање улица и путева;Одржавање јавне расвете

Основне активности КЈП „Златибор“ Чајетина у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина. У том смислу, укупно пословање и развој предузеће је у највећој мери подређено унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

– повећања степена доступности комуналних услуга
– веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
– бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама
– реализација програма и планова пословања
– брига о заштити животне средине
– заштита здравља запослених на раду
– побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и рационализација пословања.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основне активности КЈП „Златибор“ Чајетина у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина.
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузеће ће у највећој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатносати,у правцу:
– повећања степена доступности комуналних услуга,
– веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга,
– бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама,
-реализација програма и планова пословања,
-брига о заштити животне средине,
-заштита здравља запослених на раду,
-побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и рационализација пословања.

Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина од фебруара 2015. године послује у новим просторијама у Чајетини. Примарно се бави сакупљањем отпада који није опасан са целокупне територије општине Чајетина, и његовим одвожењем на Регионални центар за управљање отпадом Дубоко,  чији је један од оснивача и Општина Чајетина.

Поред ове делатности предузеће се бави одржавањем чистоће на површинама јавне намене, одржавањем и уређењем јавних зелених површина, одржавањем локалних путева и улица, грађевинским радовима и одржавањем јавне расвете. Такође, предузеће управља јавним паркиралиштима и пијацом на Златибору и градским гробљем у Чајетини.